Algemeen
Deze website wordt door ons, makeover.nl, beheerd. Deze website is alleen bedoeld voor (natuurlijke) personen die zich in Nederland bevinden. Je mag deze website alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met deze (gebruiks)voorwaarden en dien je je aan deze voorwaarden te houden. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij je deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten
Zonder onze uitdrukkelijk toestemming is het niet toegestaan om informatie en/of materiaal van deze website te kopiëren en/of te gebruiken. Alle informatie en al het materiaal op deze website wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie en het materiaal op deze website juist is en (het gebruik van) het materiaal rechtmatig is (verkregen). Indien je desondanks informatie of materiaal aantreft die volgens jou inbreuk maakt op (jouw) intellectuele eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig is, vragen we je om ons daarvan op de hoogte te stellen. Dat kan door een e-mail te sturen naar contact@makeover.nl. Wij zullen, op jouw verzoek en/of zodra ons (afdoende) gebleken is dat de informatie of het materiaal inbreuk maakt op (jouw) intellectuele eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig is, de informatie en/of het materiaal zo spoedig mogelijk van onze website verwijderen.

Aansprakelijkheid
Wij staan niet in voor de juistheid van de informatie en het materiaal op deze website. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van (de informatie en het materiaal op) deze website. Eveneens aanvaarden wij geen aansprakelijk voor schade als gevolg van een (tijdelijke) onmogelijkheid om deze website te bezoeken en te gebruiken. Indien je je niet aan de gebruiksvoorwaarden van deze website houdt, en wij daardoor schade lijden, aanvaard je door het gebruik van deze website de verplichting om ons schadeloos te stellen.

Toepasselijk recht
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is op alle geschillen die zien op of voortvloeien uit (het gebruik van) deze website of (het gebruik van) deze gebruikswaarden Nederlands recht van toepassing. Door het gebruik van deze website, verklaar je je daarmee akkoord.

Wijziging gebruiksvoorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.